judies

YAK DATA project

ประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ในหลายรูปแบบจากหลายองค์กร การร่วมกันจัดการข้อมูลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการจึงเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ และเป็นความท้าทายที่จะทำให้สำเร็จได้

ข้อมูลอุบัติเหตุทางท้องถนนก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เมื่อผ่านการวิเคราะห์และจัดการแล้วทำให้เกิดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ “ภาคีเครือข่าย” และ โอเพ่นดรีม จึงพยายามช่วยกันรวบรวมฐานข้อมูลอุบัติเหตุที่เป็นข้อมูลเปิดสาธารณะ (open data) และสร้างระบบเพื่อค้นหาจุดอุบัติเหตุจากข้อมูลหลายฐาน เพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบกลับไปทำงานร่วมกับชุมชนในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว

ยักษ์ ดาต้า โปรเจค (YAK DATA project) เกิดขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ค้นพบจากข้อมูลเปิดสาธารณะ (open data) ต่างๆ มาวิเคราะห์ และเน้นการนำข้อมูลกลับไปแก้ปัญหาในชุมชน โดยใช้ยักษ์เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดที่มีปัญหาต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมการตัดสินใจด้วยข้อมูลเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน ❤︎

หมวดหมู่

อื่น ๆ/ Civic Tech

ประเภท

Open Data

ปีที่พัฒนา

2019

ร่วมกับองค์กร

Change Fusion, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ยักษ์ สัญลักษณ์ของพลังร้าย ณ ที่นี้เป็นพลังจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในกรุงเทพฯ

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ภาพรวมของจุดที่เกิดอุบัติเหตุ และ 10 จุดที่น่าสนใจน่าศึกษาหาทางลดอุบัติเหตุ

Judies Factsheet
Judies Factsheet

จุดแสดงข้อมูลของอุบัติเหตุ และผู้ใช้สามารถร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

Judies Factsheet

เป้าหมายของ YAK DATA คือการนำ open data มาแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยความร่วมมือของชุมชนเอง