judies

บั๊ดดี้โฮมแคร์ Buddy HomeCare

บั๊ดดี้โฮมแคร์ Buddy HomeCare เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ต่อยอดจากการดำเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สูงสุด

จากการลงพื้นที่การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นลูกค้าของบั๊ดดี้โฮมแคร์ และชุมชนผู้สูงอายุยากไร้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทีมโอเพ่นดรีมได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการและทำงานขององค์กรและเห็นความต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานดูแลผู้สูงอายุสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ในขั้นตอนการประเมินและวางแผนการดูแล การลงมือปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุ ไปจนถึงการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ทำให้เกิดเป็นระบบการดูแลผู้สูงอายุสำหรับบั๊ดดี้โฮมแคร์ขึ้น อันประกอบไปด้วยส่วน Dashboard เพื่อวางแผนและจัดการแผนการดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และส่วน Application สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแล (Caregivers) ใช้เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลและแผนการดูแลของผู้สูงอายุ

ระบบการดูแลผู้สูงอายุสำหรับบั๊ดดี้โฮมแคร์นี้ช่วยจัดการและแชร์ข้อมูลให้ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าทีี่ผู้เชี่ยวชาญผู้วางแผนการดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Caregivers) และครอบครัวของผู้สูงอายุได้เห็นข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล (Caregivers) รวมถึงบันทึกติดตามพัฒนาการหรือเฝ้าระวังสถานการณ์ของผู้สูงอายุได้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น

หมวดหมู่

สุขภาพ

ประเภท

ระบบดูแลผู้ป่วยหรือสูงอายุ

ปีที่พัฒนา

2019

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน และการดูแลผู้สูงอายุ  

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับบั๊ดดี้โอมแคร์ เพื่อทำความเข้าใจการทำงาน ความต้องการ และความสำคัญของระบบดูแลผู้สูงอายุ

Judies Factsheet

ทดลองให้เจ้าหน้าที่ดูแลตามบ้าน (Caregiver) ใช้แอปพลิเคชัน

Judies Factsheet

หน้าจัดการแผนการดูแลที่ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการดูแล
และหน้ารายละเอียดแผนการดูแลที่หน้าแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลที่บ้าน (Caregiver)

Judies Factsheet

หน้าจัดการแผนการดูแลที่ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการดูแล
และหน้ารายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในแผนการดูแลที่หน้าแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลที่บ้าน (Caregiver)

Judies Factsheet

หน้าแสดงบันทึกการดูแลที่ Dashboard สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถเห็นประสิทธิภาพการดูแลของเจ้าหน้าที่
และเครื่องหมายแจ้งเตือนเมื่อค่าที่บันทึกมีความผิดปกติ