เราทำอะไร

เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
opendream team

เราทำอะไร

โอเพ่นดรีม ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและปรับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น สุขภาพ, การศึกษา และ ชีวิตความเป็นอยู่ เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น

เราตระหนักดีว่าการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนเดียว เราจึงทำงานร่วมกับองค์กร์เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิ Google,มูลนิธิ Oxfam GB, Skoll Global Threats Fund หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพลังการทำงาน, ขยายผลกระทบ และ สร้างความยั่งยืน

องค์กร ที่สนใจทำงานร่วมกับโอเพ่นดรีม กรอกข้อมูลที่นี่
บุคคลทั่วไป ที่สนใจร่วมงานกับโอเพ่นดรีม ลองดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับ

โอเพ่นดรีม เป็นองค์การธุรกิจที่มีเป้าหมายทางสังคม ก่อตั้งเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

ทีมโอเพ่นดรีม

 

โอเพ่นดรีม ผันพลังแห่งความสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหาและใช้งานได้จริง ทีมเราขับเคลื่อนด้วย ความหลากหลายทางความคิด และ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เราสนับสนุนและเชื่อมั่นในความแตกต่างของปัจเจกชนที่ทำงานร่วมกันบนความแตกต่างเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

Titiworrada Phoendonkeng
ฐิติวรดา พื้นดอนเค็ง
นักออกแบบเกม


ณัฐพล เกงขุนทด
นักพัฒนาโปรแกรม


ดวงกมล ตั้งจิตต์พิชย
ภาคีด้านการออกแบบ


ตุลยวัต มหาวงศ์
นักภูมิศาสตร์


ธีรารัตน์  จรรยาเยี่ยม
นักพัฒนาโปรแกรม


ปฏิพัทธ์ สุสำเภา
กรรมการผู้จัดการ


พลวัฒน์ เภตรา
ภาคีด้านเทคโนโลยี


พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

crosalot
ภาณุเดช วศินวรรธนะ
นักพัฒนาโปรแกรม

ภานุวัฒน์ ชัยวิรัชติกุล
ภานุวัฒน์ ชัยวิรัชติกุล
นักพัฒนาเกม


วรัญญู ทองเกิด
นักออกแบบเกม


วีระพงษ์ โอสถวิสุทธิ์
นักออกแบบ


ศิริวัฒน์ อ่วมงามทรัพย์
นักพัฒนาโปรแกรม


ศุภัจจารีย์ คำนวน
นักออกแบบ


สุดารัตน์ ยาวุฑฒิ
นักพัฒนาโปรแกรม


เสริมศรี ยิ่งยงพัฒนา
ผู้จัดการทั่วไป


อัญรัตน์ สุสำเภา
ผู้จัดการโครงการ

background
Our Client which we love
Our Client which we love