judies
judies
judies

สบายดี แชตบอท

แนวความคิดตามความคุ้นชินที่ว่าเมื่อเรามีปัญหาสุขภาพเราควรไปโรงพยาบาล ปรึกษาหมอและกินยาตามที่หมอสั่ง ทำให้ที่ผ่านมาเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ถูกใส่ใจกันน้อย สบายดีบอตป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพที่นำเสนอแนวคิดการเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองง่ายๆ ด้วยการสังเกตอาการ และบันทึกสุขภาพ ยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด การดูแลและบันทึกสุขภาพตนเองยิ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก

หมวดหมู่

สุขภาพ

ประเภท

Chatbot

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ตระหนักในสุขภาพตนเองและส่วนรวม

การบันทึกสุขภาพเป็นประจำทุกวันเป็นการเตือนให้ใส่ใจและสังเกตอาการของตนเองว่าสบายดีหรือมีอาการอะไรบ้าง สบายดีบอตจะมีคำแนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้นสำหรับอาการไม่สบายต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้บันทึก และในช่วงที่มีการระบาดของโรค การย้อนดูประวัติสุขภาพในแต่ละวันที่ได้บันทึกไว้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ที่ช่วยในการสอบสวนโรค หากเกิดการติดโรคขึ้น

นอกจากนี้การช่วยกันดูแลสุขภาพตนเอง ยังเป็นการช่วยกันดูแลสุขภาพส่วนรวมด้วย หากเราทุกคนสุขภาพดี รอบๆ ตัวเราก็จะมีแต่คนสุขภาพดี ผู้ใช้สามารถดูสถานการณ์สุขภาพที่ได้จากการนำข้อมูลบันทึกสุขภาพของผู้ใช้ทุกคนแบบไม่ระบุตัวตน (เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคระบาดแบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory Disease Surveillance) โดยเลือกดูสถานการณ์ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศได้

การดูแลสุขภาพส่วนรวมอาจเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อหน่วยของส่วนรวมเล็กลงมา และใกล้ตัวผู้ใช้มากขึ้นอย่างเช่นองค์กรที่ทำงาน โรงเรียน หรือชมรม โดยสบายดีบอตได้สร้างระบบที่ให้องค์กรสามารถดูแลสมาชิกองค์กรด้วยการดูภาพรวมของสถานการณ์สุขภาพจากการบันทึกสุขภาพของสมาชิกในองค์กร เพื่อวางแผน รับมือ และแก้ไขป้องกันหากสมาชิกมีอาการไม่สบายเป็นกลุ่มอย่างมีนัยยะ

การใช้งานอื่นๆ ในช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ระบาด

สบายดีบอตยังมีข้อมูลและความรู้อื่นๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อให้ผู้ใช้ได้เฝ้าระวังและดูแลตนเอง และยังร่วมมือกับกรมการแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัด พัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ COVID-19 (PUI – Patient Under Investigation) ให้สามารถกรอกข้อมูลและอาการเบื้องต้นผ่านสบายดีบอต เพื่อความความปลอดภัยลดการสัมผัสและลดภาระงานของพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โดยพยาบาลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและส่งข้อมูลต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและมีฐานข้อมูลที่ประมวลผลได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแจ้งผลการตรวจพร้อมทั้งข้อมูลการปฏิบัติตนให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านทางสบายดีบอตได้ 

การใช้สบายดีบอตเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

การประเมินความพร้อมในการกลับมาใช้ชีวิตตามวิถัใหม่ (New Normal) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการประเมินความพร้อมผ่านแบบสอบถาม พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผลการประเมินต่างๆ ผู้ดูแลระบบของทางคณะฯ สามารถดูภาพรวมผลการประเมินของนักศึกษาได้ผ่านทาง Dashboard

การเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับกิจการเพื่อสังคมบั๊ดดี้ โฮมแคร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางในชุมชน ด้วยการกดรายงานพบสมาชิกชุมชนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยสามารถระบุตำแหน่งสถานที่ที่พบ รายละเอียดและปัญหาที่พบ รวมถึงแนบภาพถ่ายประกอบได้ นับเป็นการสำรวจและสร้างฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเป็นครั้งแรกของชุมชนก็ว่าได้

 

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

สามารถบันทึกสุขภาพ อาการของแต่ละวันผ่านสบายดีบอตได้

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

สบายดีบอตมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นตามอาการที่ผู้ใช้ได้บันทึก รวมทั้งสามารถดูประวันติสุขภาพที่ได้บันทึกไว้ย้อนหลังได้ 14 วัน

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ผู้ใช้จะเห็นสถานการณ์สุขภาพโดยรวมซึ่งมาจากข้อมูลสุขภาพที่บันทึกแบบไม่ระบุตัวตน

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod
ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod
ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด สบายดีบอตได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้ และทำงานร่วมกับกรมการแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจ COVID-19

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod
ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod
ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod