ระบบบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงออนไลน์

ระบบบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงออนไลน์ โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นระบบที่พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับติดตามการมาเรียน ช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ โดยเปลียนจากระบบการโอนเงินทุนผ่านสถานศึกษาเป็นการโอนเงินตรงให้กับนักศึกษาทุนฯ เพื่อลดภาระงานของสถานศึกษาและทำให้นักศึกษาได้รับเงินค่าใช้จ่ายตรงเวลา และยังสามารถดูความผิดปกติของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาทุนฯ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา

ตัวระบบนี้ได้พัฒนารองรับการใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายมีความยืดหยุ่น ได้แก่ นักศึกษาทุน, อาจารย์ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ, นักวิชาการ กสศ., ทีมหนุนเสริม ซึ่งแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตนได้

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

หน้าจอแสดงขั้นตอนการยืนยันเงินรายเดือนของนักศึกษาที่รอการพิจารณาของครูผู้รับผิดชอบโครงการ และ หน้าจอการจัดการเงินรายเดือน
ของนักศึกษาแต่ละวิทยาลัย
ของนักวิชาการ กสศ.

หน้าจอแสดงการเช็คชื่อเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อยืนยันการเป็นผู้รับทุนจาก กสศ.