ระบบรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ระบบรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นระบบที่เปลี่ยนจากการรับข้อเสนอจากผู้สมัครในรูปแบบกระดาษมาสู่ระบบออนไลน์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอโครงการสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ และสามารถแนบเอกสารประกอบผ่านระบบได้ อีกทั้งยังสามารถดูความคืบหน้าโครงการที่ยื่นเสนอแล้ว และปรับปรุงข้อเสนอโครงการได้ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการก็รวบรวมข้อเสนอโครงการฯ พิจารณา และติดต่อผู้เสนอโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา