LOGO PODD

โครงการ Anywhere Work

โครงการสร้างทักษะดิจิทัลและสร้างอาชีพดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้บริการ Digital Transformation สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ

 

Problem & Concept

ประชากรกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาน้อยกว่ามาตรฐานปกติ ส่งผลให้โอกาสในประกอบอาชีพมีน้อยกว่าคนทั่วไป ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

 • มีทักษะและความสามารถเฉพาะทางน้อย ทำให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ยาก โอกาสได้รับการจ้างงานน้อย ขาดความมั่นคงทางอาชีพ
 • ครัวเรือนมีความเปราะบางซ้ำซ้อน เนื่องจากมีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือ ผู้พิการ
 • โอกาสงานในท้องถิ่นมีน้อย จึงจำเป็นต้องไปเป็นแรงงานขั้นต่ำในเมือง
 
 
 
 
 
เซวา เคยเป็นพนักงานยกกระเป๋าและพนักงานขับรถของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากการเริ่มระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงแรมได้รับผลกระทบ เซวาต้องออกจากงานและได้เข้าร่วม Anywhere Work รุ่นริเริ่มทดลอง โดยเซวาได้รับมอบหมายให้ digitize เอกสารในโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน และเรียนรู้ทักษะดิจิทัลอื่นๆ ในบริษัท Opendream จนได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำทำหน้าที่ support งานดิจิทัลในสำนักงาน
 

 

 

Execution

Anywhere Work มีเป้าหมายในการสร้างทักษะดิจิทัลที่จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางผ่าน on-the-job Training ของ Anywhere Work โดยมีเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางมีทักษะคอมพิวเตอร์และดิจิทัลเพื่อ support งานบริการในภาคธุรกิจ เช่น

 • ทำ Document Digitization หรืองานกรอกข้อมูล รวบเรวมข้อมูล เพื่อรองรับ Digital Transformation ในองค์กร
 • ทำ AI Training เพื่อสร้าง AI Classification Model

Business Plan

ลักษณะธุรกิจ

Anywhere Work เป็นโครงการธุรกิจภายใต้บริษัท Opendream มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ (Up-skill/Re-skill) และสร้างงานดิจิทัลให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง และเป็นการให้บริการเพื่อรองรับ Digital Transformation ขององค์กร โดยสามารถให้บริการงานด้านดิจิทัลได้ดังนี้

งาน Human Intelligence
 • AI Training
 • Document Digitization
 • Data Cleanup
 • Call Center
งาน Digital Media
 • ดูแลเว็บไซต์ด้วย WordPress
 • งานหาภาพ reference งานหาข้อมูลเบื้องต้น

 

 

เป้าหมายการดำเนินการธุรกิจ

Anywhere Work ตั้งเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการ support Digital Transformation ในองค์กร โดยมีความเชี่ยวชาญในการทำ AI Training และ Documents Digitization โดยความสำเร็จในต่างประเทศที่คล้ายกันคือ Digital Divide Data (DDD), Google Image Labeller

 

แผนการขยายเพื่อความยั่งยืน

Anywhere Work คำนึงถึงการขยายการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางให้ได้มากขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้าง Trainers หรือผู้ถ่ายทอดและเสริมสร้างทักษะ เพื่อให้เมื่อได้ฝึกจนมีทักษะในการทำงานด้านดิจิทัลแล้ว สามารถกลับไปทำงานในชุมชน ผ่าน Infrastructure ของชุมชน เช่น ศูนย์ ICT ชุมชน และยังสามารถกลับไปสอนและเสริมสร้างทักษะนั้นให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้อีกด้วย

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันที

 • รายได้เพิ่มขึ้นทันทีจากการทำงานด้านดิจิทัล
 • ได้เรียนรู้และเกิดทักษะใหม่เพิ่มเติม เป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนไปเรื่อยๆ
 • องค์กรได้งานตามที่มอบหมายอย่างรวดเร็ว ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรเวลาของทีมงาน
 • สามารถให้บริการองค์กรได้แม้ไม่ได้นั่งทำงานในสำนักงานขององค์กร

 

 
 

ประเด็น

ความเป็นอยู่

ประเภท

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ปีที่พัฒนา

2020-2021

ร่วมกับองค์กร

 • เข้ารับการฟูมฟักจาก Banpu Champion for Change Season 10