ระบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ.

ระบบที่เปลี่ยนการติดตามความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับทุนจาก กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จากรูปแบบกระดาษมาสู่รูปแบบดิจิทัล ที่สามารถอัปเดตและเข้าถึงข้อมูลได้ทางออนไลน์ ระบบนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของแต่ละโครงการ, การติดตามความก้าวหน้าโครงการทั้งงวดงาน/งวดเงิน, สถานะปัจจุบันของโครงการ, บันทึกรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ, รวมถึงการส่งมอบและตรวจรับรายงานโคงการ ทำให้สามารถเห็นภาพรวมและการอัปเดตแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อติดตามและตรวจสอบให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ โดยสามารถใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลา

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

หน้าจอแสดงความก้าวหน้า และรายละเอียดในแต่ละงวดงาน/งวดเงินของโครงการ
รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

หน้าจอแสดงงบประมาณที่ตั้งไว้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
เพื่อกลุ่มเป้าหมายตามจุดประสงค์ของโครงการ