ระบบรายงานความก้าวหน้าทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ระบบที่เปลี่ยนการติดตามความก้าวหน้าโครงการของผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานจาก กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จากรูปแบบกระดาษมาสู่ออนไลน์ โดยแสดงภาพรวมโครงการ, การติดตามความก้าวหน้าโครงการทั้งงวดงาน/งวดเงิน, การบันทึกรายละเอียดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อให้ทาง กสศ. เห็นภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นระบบ และสามารถโอนเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

หน้าจอแสดงความก้าวหน้า และรายละเอียดในแต่ละงวดงาน/งวดเงินของโครงการ
รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

หน้าจอแสดงงบประมาณที่ตั้งไว้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม
เพื่อกลุ่มเป้าหมายตามจุดประสงค์ของโครงการ