ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยวิธีหลากหลาย เกมก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มีแนวคิดจุดประกายให้ผู้เล่นตระหนักในเรื่องคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น เกม Corrupt: หยุดยั้งหรือปล่อยไป ได้พูดคุยถึงปัญหาและที่มาของการคิดสร้างสรรค์เกม