สสส. สำนัก 6

ระบบรายงานความก้าวหน้า โครงการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สสส. (สำนัก 6)

ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออน์ไลน์ ที่ผู้ที่ได้รับทุนจาก สสส. สามารถรายงานความก้าวหน้าได้อย่างเป็นระบบจากทุกที่และทุกเวลา

ในส่วนของ สสส. ก็สามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงสร้างได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าการดูรายงานที่เป็นรูปแบบกระดาษ

ประเด็น

อื่น ๆ

ประเภท

Web Application / Intranet

ปีที่พัฒนา

2016

ร่วมกับองค์กร

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระบบรายงานความก้าวหน้า โครงการ สสส. สำนัก 6
ระบบรายงานความก้าวหน้า โครงการ สสส. สำนัก 6

ระบบรายงานความก้าวหน้า โครงการ สสส. สำนัก 6