SE Thailand

ศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม SEThailnd จึงเป็นศูนย์กลางของสมาชิกธุรกิจเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกภาคสมทบ หรือสมาชิกสามัญ สามารถสมัครสมาชิกผ่านระบบ และรออนุมัติผ่านระบบได้เลย อีกทั้งเว็บไซต์ยังเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่มของสมาชิก

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Website / Web Application

ปีที่พัฒนา

2018

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ sethailand.org

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ sethailand.org