เว็บไซต์ Little Big Community

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ รวบรวมบทความของผู้เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการ เล่าถึงความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเแป็นแนวคิดและทางเลือกให้กับผู้สนใจหาโอกาสพัฒนาตนและชุมชน

อีกทั้งยังเป็นที่รวบรวมข้อมูล บทความ คลังหนังสือ วิดีโอ infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ และการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และจัดงานเสวนาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถรับชมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ LIVE ได้ โดยสามารถรองรับการเข้าชมพร้อมกันจำนวนมากได้

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Website

ปีที่พัฒนา

2021

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ community.eef.or.th

ภาพตัวอย่างระบบค้นหา

ภาพตัวอย่างหน้าเรื่องเล่าจากชุมชนของเว็บไซต์ community.eef.or.th

ภาพตัวอย่างหน้าเกี่ยวกับทุนของเว็บไซต์ community.eef.or.th (Mobile version)

ภาพตัวอย่างหน้าเสวนาออนไลน์