มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

เว็บไซต์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบเพื่อแสดงถึงจุดยืน หลักการแนวคิด และความเป็นมาขององค์กรที่ยึดมั่นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาคน ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์เป็นที่รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิฯ ประกอบด้วยโครงการหลัก โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ นอกจากนี้เว็บไซต์ยังเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์และรวบรวมข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย

ตัวระบบเว็บไซต์เป็นระบบ 2 ภาษา รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในทุกอุปกรณ์

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ Maefahluang.org

ภาพตัวอย่างหน้าความเป็นมาของเว็บไซต์ Maefahluang.org