สสส. สำนัก 6

ร้อยพลังการศึกษา

เว็บไซต์ระดมทุนที่มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยโดยผ่านระบบ Crowdfunding

ประเด็น

การเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท

Web Application / Online Donation / Online Crowdfunding

ปีที่พัฒนา

2018

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิเพื่อคนไทย
ระบบรายงานความก้าวหน้า โครงการ สสส. สำนัก 6
ระบบรายงานความก้าวหน้า โครงการ สสส. สำนัก 6