เราทำอะไร

โอเพ่นดรีม ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและปรับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น สุขภาพ, การศึกษา และ ชีวิตความเป็นอยู่

เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น สนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐ, สร้างเครื่องมือเพื่อการข่าวยุคดิจิทัล สร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ, สร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการติดตามโรคระบาดในพื้นที่ห่างไกล หรือแม้กระทั่ง สร้างเกมเพื่อการเตรียมพร้อมเหตุภัยพิบัติ, สร้างเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือแม้่กระทั่ง สอนนักเรียนชั้นประถม 4 ส่งบอลลูนไปขอบอวกาศ

เราตระหนักดีว่าการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนเดียว เราจึงทำงานร่วมกับองค์กร์เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิ Google, มูลนิธิ Oxfam GB, Skoll Global Threats Fund หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพลังการทำงาน, ขยายผลกระทบ และ สร้างความยั่งยืน

องค์กรที่สนใจทำงานร่วมกับโอเพ่นดรีม กรอกข้อมูลที่นี่

บุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมงานกับโอเพ่นดรีม ลองดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับ

โอเพ่นดรีมเป็นองค์การธุรกิจที่มีเป้าหมายทางสังคม ก่อตั้งเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550