Other

thaigiving
เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่ง ศูนย์รวมองค์กรเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสริมสร้างสังคมจิตอาสา และส่งต่อการ “ให้” อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนและองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างเสริมสังคมจิตอาสาและส่งต่อการ "ให้" ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
thai-hotline
บริการสายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์ ( www.thaihotline.org ) เป็นมาตรการที่ชุมชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (Illegal Content) เนื้อหาที่เป็นอันตราย (Harmful Content) เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บโฮสติ้ง องค์กรทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ฯลฯ เพื่อให้ดำเนินการกับเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อให้มีการป้องกันแก้ไขก่อนที่จะลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหายรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก
amnesty-international-thailand
เว็บไซต์แอมเนสตี้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน พลังของคนธรรมดาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ร่วมสนับสนุนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
กล่องดินสอ
พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal ออกแบบเพื่อเน้นความเรียบง่าย โดนการแสดงผลเน้นให้เห้นข้อมูลภายในหน้าเดียว อีกทั้งการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์เป็นลักษณะ Responsive ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกขนาดหน้าจอ
hsri
เว็บไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้มีความทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งาน และการค้นหาข้อมูลง่าย และรองการให้บริการทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงเว็บไซต์ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ Universal design and web accessibility ภายในกรอบข้อกำหนดของ W3C Web Accessibility
blind
พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal เน้นในเรื่องการพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยคนพิการและทุพลภาพทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ และระบบหลังบ้าน ให้ผ่านมาตรฐานกลาง WAI-AAA ตามข้อกำหนด สามารถใช้งานได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
yuvabadhanafoundation
กว่า 20 ปีที่ผ่านมาได้ มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ผลักดันให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการขัดเขลาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เราจึงแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันเรา เพื่อมาร่วมกันสร้างเด็กดีสู่สังคม
thailand-accident-research-center
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
diabetes-association-of-thailand
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
blue-rolling-dot
BlueRollingDot.org นิตยสารออนไลน์ (Online Magazine) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Community) ที่รวบรวมและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของผู้พิการที่ครอบคลุมด้านการประกอบอาชีพ นวัตกรรม องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในผู้พิการ เป็นแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม ลดข้อจำกัด เพิ่มความสะดวก ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน