Health

sicksense
ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ที่มนุษยชาติเราหลงลืมไปว่าภัยคุกคามที่ใกล้ตัวที่สุดคือ โรคระบาดอุบัติใหม่ ลองนึกถึงว่า หากโลกปัจจุบันมีโรคระบาดในระดับเดียวกับไข้หวัดสเปน ในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2463 ที่ทำให้ประชากรโลก 3 - 5% เสียชีวิตในช่วงระยเวลาการระบาด...
podd-cm-onehealth
โครงการผ่อดีดี (PODD - Participatory Onehealth Disease Detection) หรือมีชื่อเต็มว่า โครงการนำร่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน หรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวางแผนการเฝ้าระวังโรคที่สามารถควบคุมเหตุระบาดได้อย่าง ทันท่วงทีทั้งในคนและสัตว์ เพื่อช่วยลดค่าใช้...
doctorme
DoctorMe เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพผู้ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือต้องการการปฐมพยาบาล เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการที่ผู้ใช้จะมีสุขภาพที่ดีและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
doctor-or-th
เว็บหมอชาวบ้าน เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ ยา การดูแลรักษาตัวเอง บทความต่างๆ ซึ่งได้นำข้อมูลในนิตยสารหมอชาวบ้านทั้งหมดย้อนหลัง 30 ปี ลงระบบดิจิทัล ให้ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต ด้วยคำค้นและเลือกดูตามหมวดต่าง ๆ พร้อมแนะนำเนื้อหาที่ใกล้เคียง