ทีมโอเพ่นดรีม

โอเพ่นดรีมผันพลังแห่งความสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหาและใช้งานได้จริง ทีมเราขับเคลื่อนด้วย ความหลากหลายทางความคิด, ภูมิศาสตร์ของสถานที่ทำงาน และ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เราสนับสนุนและเชื่อมั่นในความแตกต่างของปัจเจกชนที่ทำงานร่วมกันบนความแตกต่างเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น

เพื่อนร่วมทีม

จงสวัสดิ์ สายอร่าม

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ฉัตรชัย ทุติยานนท์

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ณัฐ หาญเจริญกิจ

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ณัฐชยา วรยิ่งยง

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ณัฐพล เกงขุนทด

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ดวงกมล ตั้งจิตต์พิชย

ภาคีด้านการออกแบบ

 

ธรงพงค์ จรัสวุฒิยากร

นักพัฒนาโปรแกรม

 

นิรุทธ์ เขมะศักดิ์ชัย

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ปฏิพัทธ์ สุสำเภา

กรรมการผู้จัดการ

 

พลวัฒน์ เภตรา

ภาคีด้านเทคโนโลยี

 

พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

 

ภาณุเดช วศินวรรธนะ

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ภานุ ตั้งเฉลิมกุล

ภาคีด้านการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้

 

มุกดา ตีรเลิศพานิช

นักพัฒนาโปรแกรม

 

วรัญญู ทองเกิด

นักออกแบบเกม

 

วิพรรณ สุขสบาย

นักออกแบบ

 

วีระพงษ์ โอสถวิสุทธิ์

นักออกแบบ

 

ศิริวัฒน์ อ่วมงามทรัพย์

นักพัฒนาโปรแกรม

 

ศุภัจจารีย์ คำนวน

นักออกแบบ

 

สุดารัตน์ ยาวุฑฒิ

นักพัฒนาโปรแกรม

 

เสริมศรี ยิ่งยงพัฒนา

ผู้จัดการทั่วไป

 

อนุสรณ์ กันทรัพย์

ผู้จัดการโครงการ

 

อัญรัตน์ สุสำเภา

ผู้จัดการโครงการ