Sicksense

sicksense

ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ที่มนุษยชาติเราหลงลืมไปว่าภัยคุกคามที่ใกล้ตัวที่สุดคือ โรคระบาดอุบัติใหม่ ลองนึกถึงว่า หากโลกปัจจุบันมีโรคระบาดในระดับเดียวกับไข้หวัดสเปน ในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2463 ที่ทำให้ประชากรโลก 3 - 5% เสียชีวิตในช่วงระยเวลาการระบาด หากจะให้ใกล้ตัวขึ้นอีกนิดก็คือการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

Sicksense เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ Skoll Global Threats Fund , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โอเพ่นดรีม ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลเพื่อร่วมกันหาสัญญาณของโรคระบาดอุบัติใหม่แบบมีส่วนร่วม ผ่านการรายงานสุขภาพของตนเองแบบนิรนาม

เราตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ช่วยของระบบสาธารณะสุขในปัจจุบันเพื่อการค้นหาสัญญาณการเจ็บป่วยแบบ real-time และมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ผู้ใช้ในประเทศไทยทุกสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้

โอเพ่นดรีมมุ่งมั่นในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างระบบสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน Sicksense

Portfolio focuses: