โครงการผ่อดีดี

podd-cm-onehealth

โครงการผ่อดีดี (PODD - Participatory Onehealth Disease Detection) หรือมีชื่อเต็มว่า โครงการนำร่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน หรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวางแผนการเฝ้าระวังโรคที่สามารถควบคุมเหตุระบาดได้อย่าง ทันท่วงทีทั้งในคนและสัตว์ เพื่อช่วยลดค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพและรายได้ของชาวบ้าน ด้วยความเชื่อมั่นในด้านความเข้มแข็งของชุมชนวัฒนธรรมล้านนา และเครือข่าย สุขภาพหนึ่งเดียวจะช่วยในการแก้ปัญหาโรคระบาดผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความรวดเร็วอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบัน นำมาสู่การ จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากความ ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โอเพ่นดรีมเป็นหนึ่งในภาคีร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ Skoll Global Threats Fund ในการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดจากปัจจัยในคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

Portfolio focuses: