สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

hsri

ชื่อองค์กร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้มีความทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งในด้านความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งาน และการค้นหาข้อมูลง่าย และรองการให้บริการทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงเว็บไซต์ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ Universal design and web accessibility ภายในกรอบข้อกำหนดของ W3C Web Accessibility เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ สวรส. และมีระบบบริหารเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อจัดการเนื้อหาที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยส่วนหลักคือ ส่วนของนักวิจัย และ ส่วนของข้อมูลประชาชน รายละเอียดส่วนหลักจะประกอบด้วย เกี่ยวกับสวรส. งานวิจัย ทุนวิจัย สื่อเผยแพร่ ดาวน์โหลด ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สื่อสุขภาพ กิจกรรม บริการสุขภาพ โพลสุขภาพ Rating งานวิจัย และประกาศต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์ที่ทางโอเพ่นดรีมได้ทำนั้น ประกอบด้วย

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบค้นหา
  • พัฒนาระบบรองรับการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาระบบให้รองรับมาตรฐาน WAI-A สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พิการและผู้ทุพลภาพ
Portfolio focuses: