style

20 September 2013 16:12

ไปดูกันว่าเขาช่วยเชื่อมต่อความก้าวหหน้าของเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคมนี้ผ่านพลังของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร!