บทความ

By: 
11 September 2009 13:14

(แปลจาก Open Government Data Principles ที่ resource.org)

ข้อมูลภาครัฐจะถูกนับว่าเปิด ก็ต่อเมื่อมันถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในวิธีที่ต้องตรงตามหลักการดังต่อไปนี้ :